داوران

پس از داوری، حق الزحمه داوران بر اساس رتبه و مرتبه علمی داور بر طبق دستورالعمل سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا محاسبه می‌شود. در پرداخت حق الزحمه بر اساس مصوبات هیئت تحریریه نشریه توسعه سازمانی پلیس، حداقل مبلغ پرداختی به داوران نباید از پنجاه هزار تومان کمتر باشد.

حق الزحمه پرداختی به داوران به صورت فصلی محاسبه شده و اطلاعات مبلغ پرداختی و تاریخ واریزی به تلفن همراه داوران که در سامانه درج شده است، از طریق تلفن همراه اختصاصی نشریه پیام کوتاه می‌شود. قابل ذکر است که در صورت مغایرت بین تاریخ و مبلغ پیام شده با تاریخ و مبلغ درج شده در سامانه یکپارچه نشریات ناجا (این امکان در حال حاضر وجود ندارد که داوران مبالغ دریافتی و یا تاریخ واریزی را از طریق صفحه خود مشاهده نمایند ولی ممکن است در آینده این امکان ایجاد شود)، ملاک درستی، تاریخ و مبلغی است که از طریق تلفن همراه، پیام کوتاه شده است.

نام و نام خانوادگی داور در شماره‌ای از نشریه درج می‌شود که مقاله چاپ خواهد شد؛ بر این اساس ممکن است داور در فصل بهار 1392 برای نشریه داوری نماید و در همان فصل نیز حق الزحمه خود را دریافت نماید ولی به این دلیل که مقاله در تابستان 1393 چاپ می‌شود، نام داور در شماره تابستان 1393 درج خواهد شد.

در خصوص مقالات مردودی و مقالاتی که نویسندگانشان از اصلاح و ادامه فرایند ارزیابی انصراف داده‌اند، نام داور در اولین شماره‌ای که وضعیت مقاله توسط هیئت تحریریه کاملا مشخص شود، درج خواهد شد.

اساتیدی که مقاله برای ارزیابی به صفحه داوریشان ارسال می‌شود در صورتی که پس از 20 روز مقاله را تائید نکنند (به عنوان گام اول و قبل از شروع فرایند ارزیابی)؛ به منزله انصراف از داوری تلقی شده و ضمن حذف مقاله، مقاله برای فرد دیگری جهت ارزیابی ارسال می‌شود.

اسامی داوران:

 

شماره 68 بهار 1398

 

دکتر علیرضاجزینی  دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سعیدمجردی  دانشگاه عالی دفاع ملی

بهاره کاشیان   کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دکتر سعید شکری  دانشگاه عالی دفاع ملی

 دکتر احمدرضا اسماعیلی  استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

غلام جباری دانشجوی دکتری داشنگاه آزاد اسلامی واحد کرمان   

مصطفی احمدی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دکتررضا جوادیان استاد یار دانشگاه علوم انتظامی امین

شماره 67 زمستان 1397

 

علیرضا جزینی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 دکترعبدالله هندیانی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 دکترمهدی نخعی نژاد استادیار دانشگاه یزد

 سعید شکری پور دانشگاه عالی دفاع ملی

دکترایرج فرجی دانشگاه عالی دفاع ملی

 وحید رنگریز استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 منصور روضه ای مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

شماره 66 زمستان 1397

 

دکتر  وجه اله قربانی زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 دکتر علیرضا جزینی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 دکتر رضا جوادیان استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 دکتر مسعود آرامش  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

محسن مومنه دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر  محمد قصری دانشیار علوم انتظامی امین

سعید شکری پور دانشگاه عالی دفاع ملی

شماره65 تابستان 1397

دکتر  وجه اله قربانی زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 دکتر عبدالله هندیانی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 مصطفی احمدی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید امیر رضا نجات استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

 علی مظلوم کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

 دکتر علی دلاور استاد دانشگاه علامه طباطبایی

شماره64 بهار 1397

 دکتر مهران کشتکار  استادیار دانشگاه خوارزمی

 دکتر محمد قصری داشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 دکتر   مهدی ثقفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 ابراهیم جان بزرگی کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی

 دکتر  محمد جواد کاملی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 دکتر  احمد نبی زاده  استادیار دانشگاه خوارزمی

 محمدرضا قلی زاده  کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالی