ارتقا رتبه نشریه توسعه سازمانی پلیس

ارتقا رتبه نشریه توسعه سازمانی پلیس

نشریه توسعه سازمانی پلیس توانسته است در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دز سال 1399 موفق به اخذ رتبه "ب" شده است.