فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در نشریه به ترتیب ذیل است:

1-      ثبت نام نویسنده در سامانه نشریات و بارگذاری مقاله

2-      اعلام وصول مقاله توسط نشریه

3-      ارسال مقاله به سردبیر نشریه جهت مطابقت موضوع مقاله با محورهای علمی نشریه

4-      در صورت تایید مقاله توسط سردبیر، ارسال مقاله به  هیئت تحریریه  برای بررسی

5-      در صورت تایید مقاله توسط هیئت تحریریه ارسال مقاله به داور

6-      دریافت نظرات داوران و ارسال به نویسندگان

7-      ارسال مقالات تایید شده به ویراستار و صفحه‌آرا

8-      چاپ مقاله