اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 807
تعداد پذیرش 458
تعداد پذیرش بدون داوری 392
تعداد عدم پذیرش 223
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 211

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 76
تعداد مقالات 461
تعداد مشاهده مقاله 37665
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش -914 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 57 %