اعضای هیات تحریریه

رضا جوادیان

سید امیر رضا نجات

مدیر مسئول

یحیی محمود زاده

کارشناسی ارشد

mmtpolicegmail.com
02181824406

سردبیر

محمد قصری

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

www.magiran.com/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%82%D8%B5%D8%B1%DB%8C
mmtpolicegmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالله هندیانی

امنیت ملی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

ensani.ir/fa/article/author/94471
hendiani.s1343gmail.com

وجه اله قربانی‌زاده

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/6097234/
vghorbanizadehgmail.com

مهدی بشیری

مهندسی صنایع استاد دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/bashiri/Pages/Home.aspx
bashirishahed.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سید امیر رضا نجات

مدیریت دولتی استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

ensani.ir/fa/article/author/17498
nejat_amiryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

بهرام بیات

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

ensani.ir/fa/article/author/2583
bahram.bayatgmail.com

رضا جوادیان

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

ensani.ir/fa/article/author/131183
reza.j1383yahoo.com

مدیر نشریه

غلام جباری

دانشگاه آزاد کرمان

gholam_jabbariyahoo.com
02181885014

مدیر اجرایی

بیژن گودرزی

مهندسی صنایع کارشناس ارشد

bijan_goodarziyahoo.com
02181885014

ویراستار

قاسم قنبری

کارشناس ارشد

ghasemghanbari60yahoo.com
09197638432

صفحه آرا

انسیه شعاع

کارشناس ارشد

n30.shoagmail.com
09361893125

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر امین بیدختی

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزش دانشگاه سمنان

old.profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=296
aliaminbeidokhtigmail.com

یوسف محمدی مقدم

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

apu.ac.ir/
you_mohammadyahoo.com