اعضای هیات تحریریه

رضا جوادیان

سید امیر رضا نجات

مدیر مسئول

یحیی محمود زاده

کارشناسی ارشد

mmtpolicegmail.com
02181824406

سردبیر

محمد قصری

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

www.magiran.com/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%82%D8%B5%D8%B1%DB%8C
mmtpolicegmail.com

اعضای هیات تحریریه

بهرام بیات

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

ensani.ir/fa/article/author/2583
bahram.bayatgmail.com

یوسف محمدی مقدم

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

apu.ac.ir/
you_mohammadyahoo.com

مهدی بشیری

مهندسی صنایع استاد دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/bashiri/Pages/Home.aspx
bashirishahed.ac.ir

حسین عیوضلو

اقتصاد و بانکداری دانشیاراقتصاد، دانشکده اقتصا، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

avrin1960gmail.com

عبدالله هندیانی

امنیت ملی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

ensani.ir/fa/article/author/94471
hendiani.s1343gmail.com

وجه اله قربانی‌زاده

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/6097234/
vghorbanizadehgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سید امیر رضا نجات

مدیریت دولتی استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

ensani.ir/fa/article/author/17498
nejat_amiryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

رضا جوادیان

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

ensani.ir/fa/article/author/131183
reza.j1383yahoo.com

مدیر نشریه

غلام جباری

دانشگاه آزاد کرمان

gholam_jabbariyahoo.com
02181885014

مدیر اجرایی

بیژن گودرزی

مهندسی صنایع کارشناس ارشد

bijan_goodarziyahoo.com
02181885014

ویراستار

قاسم قنبری

کارشناس ارشد

ghasemghanbari60yahoo.com
09197638432

صفحه آرا

انسیه شعاع

کارشناس ارشد

n30.shoagmail.com
09361893125

دبیر تخصصی

ایرج دوستی

جامعه شناسی گره علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران ، ایران

iraj.doostigmail.com