راهنمای نویسندگان

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید 

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید 

راهنمای نویسندگان

  1. نشریه توسعه سازمانی پلیس مقالات مرتبط با حوزه‌های تخصصی و کارکردی طرح و برنامه و بودجه که با آخرین دستاوردهای علمی متناسب باشند پذیرش می‌نماید.
  2. مقالات واصله پس از تأیید سردبیر و اعضای هیئت تحریریه، در اسرع وقت برای بررسی به داوران نشریه ارسال می‌گردد.
  3. این نشریه تلاش می­کند تا مقالات واصله را پس از تأیید در کمترین زمان ممکن (حداکثر دو ماه) بررسی و منتشر نماید.
  4. نشریه توسعه سازمانی پلیس آمادگی دارد مقالات سفارشی دریافت و حق الزحمه تالیف مقاله را پرداخت نماید. لذا نویسندگان محترم می­توانند فهرست محورهای پژوهشی را از دفتر نشریه استعلام نموده و متناسب با محورها، پس از عقد قرارداد نسبت به نگارش مقاله سفارشی اقدام نمایند.

ساختارمقاله:

مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلى یا خارجى چاپ شده باشد. هیئت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامى که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقاله خود را به نشریة دیگرى جهت چاپ ارسال نفرمایند.

 شیوه ارزیابى مقالات: مقالات ارسالى که شرایط پذیرش را احراز کنند، براى داوران همتراز، همتا و خبره در آن موضوع ارسال مى‌شوند. داوران محترم، علاوه بر ارزشیابى کیفى مقالات، راهبردهاى سازند‌ه‌اى نیز پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهاى داوران محترم به‌طورکامل، اما بدون ذکر نام داور، براى نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.

لطفا پژوهش‌های خود را در قالب بخش‌های زیر به‌طور کامل تدوین و تنظیم کرده و به فصلنامه ارسال فرمایید:

1. صفحه عنوان: در تمام مقاله نوع فونت «B Nazanin Bold» است. عنوان مقاله با اندازه 14، نام و نام خانوادگى نویسنده (نویسندگان) اندازه 13، درجه علمى، نشانىدقیق (کدپستى، تلفن، نمابر و رایانامه)، نویسندة مسئول و تاریخ ارسال با اندازه 11 و در پاورقی نوشته شود.

2. چکیده: (14 تا 16 سطر: 250 تا 300 کلمه) 

چکیده فارسى و انگلیسى مقاله به صورت ساختارمندو در مطابقت کامل با یکدیگر تهیه شود دربرگیرنده: زمینه و هدف: شامل ورود به موضوع و هدف در 3 یا 4 سطر؛ روش‌شناسی: نوع و روش پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری اطلاعات در 3 یا 4 سطر؛ یافته‌ها: نتایج اصلی و نهایی پژوهش 3 یا 4 سطر؛نتیجه‌گیری: نتیجه گیری از یافته‌های پژوهش در 3 یا 4 سطر وکلیدواژه‌ها: در حد 5 تا 7 اصطلاح یا کلمه.

3. مقدمه: (5 تا7 صفحه)

شامل: بیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشهدف و پرسش‌های پژوهشپیشینه (پیشینۀ پژوهش به‌صورت «نام نویسنده، سال انتشار‏، عنوان پژوهش، هدف، روش و نتایج آن نوشته شود».پیشینه به ترتیب سال انتشار و داخلی و خارجی بودن آورده شود)/مبانی نظری یا چارچوب نظری پژوهش مفاهیم، نظریه‌های مربوطه، فرضیه‌ها و الگوی مفهومی پژوهش)

4. روش‌شناسی: (1 صفحه)

شامل: روش و نوع پژوهش، طرح پژوهش، زمان و مکان اجراى پژوهش، جامعه آمارى و حجم نمونه، روش نمونه‌گیرى، نحوه جمع‌آورى داده‌ها، ابزار اندازه‌گیرى و آزمون‌هاى آمارى مربوط.

5. یافته‌ها: (3 تا 4 صفحه)

نتایج دقیق یافته‌هاى مهم، با رعایت اصول علمى و همچنین با استفاده از جداول و نمودارهاى لازم، شامل: یافته‌های توصیفی(جمعیت‌شناختی و...) و یافته‌های تحلیلی (حاصل از آزمون فرضیه‌ها و...) یا یافته‌های حاصل از تحلیل مسئله و موضوع در مقالات مروری.

6. نتیجه‌گیری: (2 تا 3 صفحه)

اشاره به نتایج تحقیق حاضر، آثار و اهمیت یافته‌هاى پژوهش و یافته‌هاى پژوهش‌هاى مشابه دیگر با تأکید بر مغایریت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیرى و کاربرد علمى یافته‌ها و ارائه رهنمودهاى لازم براى ادامه پژوهش.

7. پیشنهادها: (1 صفحه)

در راستای اهداف و نتایج تحقیق به صورت کاملاٌ کاربردی.

8. محدودیت‌ها: (حداکثر 5-8 سطر) (در صورت لزوم)

9. سپاسگزاری: قدردانى از کلیه افراد، سازمان‌ها و مؤسسه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در پژوهش نقش داشته‌اند.

10. فهرست منابع: به تفکیک فارسى و سپس انگلیسى و یا سایر زبان ها قرار گیرد  (اصلاح براساس آخرین شیوه‌نامه APA).