اهداف و چشم انداز

 

اصلی‌ترین هدف فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، انتشار آخرین یافته‌‌های پژوهش‌های علمی در زمینه‌‌ها و شاخه‌های مختلف مدیریت انتظامی، هم راستا با مأموریت‌ها و وظایف نیروی انتظامی‏ است. دیگر اهداف و چشم‌اندازهای فصلنامه عبارت‌اند از:

1- تعالی سازمان از دیدگاه فرمانده معظم کل قوا

2- برنامه ریزی و نظارت از دیدگاه فرمانده معظم کل قوا

3- اقتصاد از دیدگاه فرمانده معظم کل قوا

4- بودجه ریزی عملیاتی

5- پلیس هوشمند

6- مدیریت کیفیت و تعالی سازمان

7- برون سپاری فعالیت ها

8- جمع سپاری

9- نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد سازمانی

10- برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پیامدگرا

11- چابک سازی ساختار سازمانی

12- خلق منابع و ظرفیت های جدید سازمانی

13- مدیریت تحول

14- خلاقیت و نوآوری سازمانی

15- بهره وری سازمانی

16- مدیریت جهادی

17- مدیریت فرآیندهای سازمانی

18- اصلاح و بهبود روش ها

19- تحلیل وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی کشور در جهت تدوین برنامه هفتم

20- آسیب شناسی برنامه توسعه ششم از دیدگاه انتظامی