درباره نشریه

 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین و بزرگترین سازمان‌های کشور از جنبه‌های: حساسیت و اهمیت ماموریت؛ وسعت جغرافیایی خدمات؛ تنوع گسترده در نوع خدمات؛ عدة دریافت کنندگان خدمات و عدة کارکنان است؛ دیگر اینکه معاونت طرح و برنامه وبودجه ناجا متولی برنامه ریزی و طرح‌ریزی سازمانی در این نیرو شناخته می‌شود. با عنایت به این نکات، هدف اصلی این نشریه توسعه و ترویج دانش‌های کاربردی مرتبط با توسعة سازمانی است که عبارت است از: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی؛ برنامه‌ریزی عملیاتی؛ بودجه‌ریزی سالانه؛ سازماندهی، ساختار و تشکیلات؛ استانداردسازی رفتار، ویژگی‌های سازمانی و اطلاعاتی؛ آمار، اطلاعات و تحلیل داده‌ها؛ اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها. بر اساس این اهداف و وظایف، نشریۀ حاضر به دنبال توسعۀ دانش، روش و درس‌آموخته‌های مرتبط با موارد مذکور است.

بر این اساس، این نشریه به استناد مجوز شماره 3/11/2113مورخ 1388/12/13 صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (کمیسیون نشریات علمی کشور) از سال 138  از شمارة 1 تا 39 با عنوان دوماهنامة توسعة انسانی پلیس منتشر می‌شد؛ با تغییر خط مشی و تائید آن توسط کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شمارة 40 (ابتدای سال 1391) با عنوان فصلنامة توسعة سازمانی پلیس منتشر می‌شود.

این نشربه پس از صدور ابلاغیه 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوربی به تاریخ 1398/02/09 به عنوان نشریه علمی شناخته شده و آماده دریافت مقالات پژوهشی، ترویجی و مروری است.