دوره و شماره: دوره 15، شماره 67، زمستان 1397 

مقاله ترویجی

1. مقایسه تطبیقی ساختار پلیس ایران در بُعد پیچیدگی با چند کشور منتخب

صفحه 11-30

احمدرضا اسماعیلی؛ احمدرضا عصاری؛ ابوالفضل شهابی وش


مقاله ترویجی

3. تبیین الگوی راهبردی معماری سازمانی ناجا

صفحه 53-72

محمد جوانمرد؛ رسول افسری