دوره و شماره: دوره 15، شماره 66، پاییز 1397 

مقاله ترویجی

3. تشکیلات سازمانی ناجا و حمایت کیفری- پلیسی از مالکیت فکری

صفحه 65-87

مراد عباسی؛ حامد انصاری مقدم؛ محمد امرایی