دوره و شماره: دوره 13، شماره 59، زمستان 1395 
5. پیش بینی اهمال‌کاری کارکنان فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای سرمایة اجتماعی با نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی

صفحه 119-137

مهدی حسین زاده؛ علی اکبر امین بیدختی؛ حسین بلوچی؛ مجید نعمت الهی؛ رسول علیجانی