دوره و شماره: دوره 13، شماره 56، بهار 1395 
3. بررسی اجمالی جایگاه حافظة سازمانی در سازمان

صفحه 33-53

نسیم سریع القدم؛ آرام محبی نیا؛ یاسر بشیربنائم