دوره و شماره: دوره 12، شماره 55، زمستان 1394 
7. طراحی الگوی توسعة مدیریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 84-106

علی اصغر نیکنام؛ علی محمد احمدوند؛ علی محمد رضایی؛ نورمحمد رضایی؛ محمد عترت‌دوست