دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1383 
4. پلیس جامعه محور: پلیس و جامعه

صفحه 72-91

مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا


7. درستکاری پلیس

صفحه 136-140

مارلون ای. دفیلو؛ جنیفر اوکانر بوز؛ کالیه کندلر؛ هوارد تیم