دوره و شماره: دوره 7، شماره 33، زمستان 1389 
1. چیستی و چرایی برنامه ریزی راهبردی و بررسی الگوهای رایج آن

صفحه 11-32

حسین بهرامی؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ تقی کثیری نژاد