دوره و شماره: دوره 8، شماره 34، زمستان 1390 
2. بازبینی الگوی جنرال الکتریک با هدف کاربرد در سازمان های خدماتی

صفحه 31-56

حسین رحمان سرشت؛ محسن ادبی فیروزجایی؛ حمیدرضا قاسمی


3. کاربردهای فن تحلیل محتوا در حوزه ی امنیت

صفحه 57-72

روح الله لشنی پارسا؛ حمیدرضا حاتمی