دوره و شماره: دوره 11، شماره 51، زمستان 1393 
9. کاربرد سرمایة روان‌شناختی در بهبود فعالیت‌های پلیس

صفحه 93-116

عبدالرسول جمشیدیان؛ محمد فروهر؛ ناهید محمدی