دوره و شماره: دوره 17، شماره 75، زمستان 1399، صفحه 1-150 
3. تحلیل اهمیت – عملکرد عوامل موثر برکیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان های دولتی

صفحه 71-95

رقیه ائمه دوست کهنه سری؛ محمد عطایی؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری


4. ارائه مدل پارادایمی هوش سازمانی با استراتژی نظریه زمینه‌ای

صفحه 75-96

حسین فلسفی نژاد؛ حسن دهقان دهنوی؛ شهناز نایب زاده


مقاله مروری

5. بررسی نظریه رهبری کوانتومی در سازمان‌ها

صفحه 97-123

زهرا روزبه؛ شیوا مداحیان؛ سید رضا اکرمیان