تاثیر آموزش‌های استانداردسازی و تعالی رفتار پلیس بر پیامدهای اجتماعی مکنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف بنیادین اجرای طرح مکنا (مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی در ناجا)، ایجاد فضای رقابتی برای پیامدهایی مانند؛ اعتماد، رضایت و امنیت اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، افزایش سلامت اداری و رضایت کارکنان است. در این راستا ناجا با تمرکز بر الگوهای محیطی، الگوهای رفتاری، فرآیندها، خلاقیت و نوآوری محورهای تغییر و تحول را تعریف می‌نماید که آموزش‌های استاندارسازی و تعالی رفتار کارکنان یکی از این موضوعات می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش تاثیر آموزش‌های استانداردسازی و تعالی رفتار پلیس بر پیامدهای اجتماعی مکنا است.

روش شناسی: روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایش و با هدفی کاربردی است. جامعه آماری شامل مراجعین به یگان‌های انتظامی در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران است. تعداد حجم نمونه 280 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شده‌است. برای شناخت تاثیر متغیرها از آزمون رگرسیون استفاده شده است.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: آموزش‌های استانداردسازی و تعالی رفتار بر پیامدهای اجتماعی مکنا تاثیر دارند. اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، رضایت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی از آموزش‌های استانداردسازی و تعالی رفتار تاثیرپذیر هستند. بنابراین توسعه و برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان پلیس ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of trainings in standardization and behavioral excellence of police officers on the social implication of MAKNA (quality management initiative of Iran’s police) initiative

نویسنده [English]

  • Iraj doosti
پژوهشگر
چکیده [English]

Purpose: the fundamental purpose of implantation of the organizational quality management initiative is defined as creating a competitive environment prerequisite to gaining trust, enhancing social security, observing citizen rights, improving office wellbeing and personnel contentment. In pursuit of the mentioned goal, Iran’s police defines transformation by focusing on environmental paradigms, behavioral patterns, organizational process, creativity and innovation and also conducting training courses on standardization and behavioral excellence. The main purpose of this study is to examine the effect of training courses on standardization and behavioral excellence on social implication of organizational quality management initiative.

Methodology: this a descriptive and pure kind of research utilizing survey method. The statistic population includes the clients to the disciplinary units of east Tehran police commander. 280 individuals were selected by simple random method, and then a researcher made questioner was distributed among the subjects. Regression test was used to analysis the data and gain insight into the effect of the variables.

Findings and conclusion: it was found that training courses on the standardization and behavioral excellence has a meaningful effect on social implications of organizational quality management initiative. In other word, social trust, social engagement, contentment and security are affected by the training courses on the standardization and behavioral excellence. Therefore, developing and planning educational workshops on standardization and behavioral excellence seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standardization and behavioral excellence
  • training courses
  • organizational quality management initiative
  • social implication