تاثیر درک اصول اخلاقی و استقلال بر عملکرد مالی عاملان ذیحساب ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مالی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد غرب تهران

3 کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

نقش و تاثیر اخلاق حرفه‌ای مالی در عملکردها، رفتارها، برخوردها و ارتباطات و گزارش‌دهی در خصوص فعالیت‌های مالی مهم و تعیین کننده است. از این روست که امروزه بحث اخلاقیات بر عملکرد مالی به یکی از مباحث مهم تبدیل شده است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر درک اصول اخلاقی بر عملکرد مالی عاملان ذیحساب ناجا می‌باشد. پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعۀ آماری مورد پژوهش را خبرگان و عاملان ذیحساب یگان‌های حوزه مرکزی ستاد ناجا تشکیل می‌دهد که تمام شمار انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که با بهره‌گیری از آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه‌ها، مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه اخلاق برابر با 768/0 و عملکرد مالی 795/0 به دست آمد. به منظور ارزیابی مدل و آزمون فرضیات از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بکارگیری نرم افزار PLS ارجحیت دارد. تمامی مولفه‌ها دارای انحراف معیاری کمتر از 1 می‌باشند که نشان دهنده پراکندگی نسبتاً کم نظرات است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که درک اصول اخلاقی بر عملکرد مالی عاملان ذیحساب ناجا موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Understanding Ethics and Independence on the Financial Performance of NAJA Accountants

نویسندگان [English]

  • mansour rozei 1
  • maliheh alifari 2
  • mohamad heydari 3
1 Member of Financial Department, Amin University of Medical Sciences
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, West Branch of Tehran
3 Master of Accountancy
چکیده [English]

The role and impact of financial professional ethics in the actions, behaviors, attitudes, and communications and reporting of financial activities is crucial. That is why today the discussion of ethics on financial performance has become one of the most important topics. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of understanding the ethical principles on the financial performance of NAJA accountants. The research is descriptive and correlational in terms of purpose. The statistical population of the study consists of experts and accountants of the units of the central area of ​​the NAJA headquarters, all of whom were selected. In order to collect data, a questionnaire was used which was obtained using Cronbach's alpha, the reliability of the questionnaires, the Cronbach's alpha value of the ethics questionnaire was equal to 0.768 and financial performance was 0.795. In order to evaluate the model and test the hypotheses, the structural equation modeling method is preferable to using PLS software. All components have a standard deviation of less than 1, which indicates a relatively low scatter of opinions. The results of data analysis indicate that understanding the ethical principles affects the financial performance of NAJA accountants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of professional ethics
  • financial performance
  • accountants
  • value management
  • risk control