تأثیر فرهنگ سازمانی بر انتقال موفق دانش در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فرهنگ سازمانی، مفروضات بنیادی مشترکی است که سازمان در حین انطباق محیطی و حل مسائل مربوط به سازگاری بیرونی و انسجام درونی فرا می‌گیرد و این مفروضات به عنوان راه درست حل مسائل به کارکنان تازه‌وارد سازمان منتقل می‌شود. این مفروضات بنیادی نقش مهمی را در پذیرش یا رد طرح‌ و برنامه‌های سازمانی ایفا می‌کنند. هدف این مقاله واکاوی میزان تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی به مثابه مفروضات بنیادی بر طرح انتقال دانش سازمانی در سازمان برق منطقه‌ای تهران به عنوان یکی از سازمان‌های بخش دولتی است. این پژوهش با رویکرد کمی و به روش پیمایش مقطعی انجام شده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری و با تکنیک آماری رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن بود که وجوهی از فرهنگ سازمانی شامل «اعتماد بین کارکنان»، «مسئولیت‌پذیری»، «تحمل اختلاف سلیقه و تعارضات»، «سبک مدیریت»، و «روحیه ابتکار و خلاقیت» به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتقال موفق دانش سازمانی در سازمان مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture on successful knowledge transfer in government organizations

نویسنده [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh
ATU
چکیده [English]

Organizational culture is the basic assumptions that the organization learns while adapting to the environment and solving problems related to external compatibility and internal cohesion, and these assumptions are passed on to new employees of the organization as the right way to solve problems. These fundamental assumptions play an important role in accepting or rejecting organizational plans and programs. The purpose of this article is to analyze the impact of organizational culture as a basic assumption on the organizational knowledge transfer plan in the public sector. This research was conducted with a quantitative approach and cross-sectional survey method and the data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed by regression statistical technique. Findings In the organization under study indicated that aspects of organizational culture including "management style", "responsibility", "trust between employees", "spirit of initiative and creativity" and "tolerance of differences of taste and conflict" respectively had the greatest impact on the successful transfer of organizational knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: organizational culture
  • knowledge transfer
  • tacit knowledge
  • Trust
  • responsibility