ارزیابی نقش سبک رهبری فرماندهان و مدیران در شکل گیری سکوت سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی نقش سبک رهبری فرماندهان و مدیران در شکل گیری سکوت سازمانی کارکنان می پردازد. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی و از نوع، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران را تشکیل می دهند که از این جامعه به تعداد 223 نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. دو پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس(2005) و پرسشنامه استاندارد سبک رهبری لیکرت بر روی نمونه آزمایش شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سکوت سازمانی 92 % و برای پرسشنامه سبک رهبری 78 % محاسبه گردیده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن محاسبه گردیده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که سبک رهبری بر سکوت سازمانی اثر مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ابعاد سبک رهبری(سبک آمرانه، سبک خیرخواه، سبک مشورتی و سبک مشارکتی) بر سکوت سازمانی اثر مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیشترین میانگین اختصاص به بعد خیرخواهانه و سپس بعد مشارکتی، بعد آمرانه و در نهایت بعد مشورتی قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the role of leadership style of commanders and managers in the formation of organizational silence of Mazandaran police command staff

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Ahmadi Baladehi 1
  • Mohammad salehi 2
1 MA
2 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

The present study evaluates the role of leadership style of commanders and managers in the formation of organizational silence of employees. This research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of method. The statistical population of the study consists of all employees of the police headquarters of Mazandaran province, from which 223 people have been selected randomly using the Cochran's formula. Two standard questionnaires of organizational silence, Vacula and Borados (2005) and a standard Likert leadership style questionnaire, were tested on the sample.Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 92% for the organizational silence questionnaire and 78% for the leadership style questionnaire. Data were calculated using descriptive and inferential statistics including Smirnov test, Pearson correlation and multiple regression and Friedman. After analyzing the data, it was found that leadership style has a positive and significant effect on organizational silence. Also, the dimensions of leadership style (authoritarian style, benevolent style, consultative style and participatory style) have a positive and significant effect on organizational silence. According to Friedman test, the highest mean was assigned to the benevolent dimension, followed by the participatory dimension, the commanding dimension, and finally the consultative dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Style
  • Organizational Silence
  • commanders and managers
  • disciplinary command of Mazandaran province