بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف پذیری سازمان (مورد مطالعه: مدیران مالی سازمان های دولتی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مازیار روشن نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف پذیری سازمان می‌باشد.
روش: روش تحقیق حاضر نیز از لحاظ ماهیت، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه تحقیق شامل مدیران مالی سازمان‌های دولتی استان تهران است. برای سنجش مؤلفه‌های مدیریت سایبرنتیک از پرسشنامه استاندارد مدیریت سایبرنتیک اسدپور (2010) و انعطاف‌پذیری سازمانی از پرسشنامه استاندارد انعطاف‌پذیری سازمانی پنی گاردنر (1999) استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش spss23 است.
یافته ها: نتایج نشان داد تصمیم گیری مشارکتی بر انعطاف پذیری سازمان تقریبا به میزان 3/1 درصد، تعهد بر انعطاف پذیری سازمان تقریبا به میزان 6/1 درصد ، عدالت در پرداخت بر انعطاف پذیری سازمان تقریبا به میزان 9/3 درصد ، ساختار مسطح بر انعطاف پذیری سازمان به میزان 6/5 درصد تاثیر دارد. و همه فرضیه های پژوهش تایید شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت کارکردهای مهم و قابل ارتقاء مدیریت سایبرنتیک در تبیین انعطافپذیری سازمان است. تصمیم‌گیری مشارکتی در مدیریت سازمان‌ها و جریان صحیح اطلاعات جهت تصمیمگیری‌های صحیح و افزایش تعهد سازمانی و ساختار مسطح و آموزش مستمر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انعطاف‌پذیری سازمان داشته باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of cybernetic management functions on organizational flexibility (Case study: Financial managers of government organizations in Tehran province)

نویسنده [English]

  • Maziar Roshannejad
Maziar Roshan Nejad , MSc in Health Services Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of cybernetic management functions on organizational flexibility. Method: The method of the present research is descriptive-survey in terms of nature and applied in terms of purpose. The research population includes financial managers of government organizations in Tehran province. To measure the components of cybernetic management, Aspour (2009) standard questionnaire of cybernetic management and organizational flexibility, Penny Gardner (1999) standard organizational flexibility questionnaire were used. The software used in this research is spss23. Results: The results showed that participatory decision-making on organizational flexibility by approximately 1.3 percent, commitment to organizational flexibility by approximately 1.6 percent, fair payment on organizational flexibility by approximately 3.9 percent, structure Flat has an effect on the flexibility of the organization by 5.6%. And all research hypotheses were confirmed. Conclusion: The results of the present study indicate the importance of important and scalable functions of cybernetic management in explaining the flexibility of the organization. Participatory decision-making in the management of organizations and the correct flow of information to make the right decisions and increase organizational commitment and flat structure and continuous training can play a decisive role in the flexibility of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetic Management
  • Organizational Flexibility
  • Collaborative Decision Making
  • Commitment
  • Payment Justice