رهبری اشتراکی و رهبری تحول‌آفرین در پلیس

نویسنده

چکیده

اگرچه محیط‌های کاری بیش از پیش پیچیدة پلیس‌ها مستلزم الگوهای اشتراکی رهبری هستند، مستندات تجربی اندکی دربارة شیوة تسهیل رهبری اشتراکی در پلیس وجود دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش رهبرهای تحول‌آفرین در حمایت از رهبری اشتراکی است. این پژوهش بر اساس پیمایشی برخط در پلیس دولتی کشور آلمان است (که در آن از سه هزار شرکت‌کننده دعوت شدند و میزان پاسخ‌گویی 39 درصد بود). تجزیه و تحلیل تجربی صورت گرفته متکی به روش الگوسازی معادلات ساختاری است. یافته‌های این پژوهش آشکار می‌کند که رهبرهای تحول‌آفرین تأثیری مستقیم و مثبت بر رهبری اشتراکی دارند. همچنین، رهبرهای تحول‌آفرین از طریق ظرفیت خود در روشن کردن اهداف سازمانی و ایجاد رضایت شغلی برای پیروان تأثیری غیرمستقیم و مثبت بر رهبری اشتراکی می‌گذارند.این اولین پژوهش در مقیاس بزرگ است که در آن پیش‌آیندهای رهبری اشتراکی در پلیس بررسی می‌شود. نتایج به دست آمده، از طریق مورد تأکید قرار دادن نقش رهبران تحول‌آفرین به مثابه «رهبران متعالی » در حمایت از رهبری اشتراکی، متون علمی دربارة رهبری تحول‌آفرین را توسعه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shared and transformational leadership in the police

چکیده [English]

Although an increasingly complex work environment requires shared forms of leadership in the police, there is little empirical evidence on how to facilitate shared leadership in the police. The purpose of this paper is to explore the role of transformational leaders in supporting shared leadership. The study is based on an online survey in a German state police (3,000 invited participants, a 39 percent response rate). The empirical analysis relies on a structural equation modeling (SEM) approach. The study findings reveal that transformational leaders exert a direct, positive influence on shared leadership and have an indirect, positive influence through their capacity to clarify organizational goals and create job satisfaction for followers. This large-scale study is the first to examine antecedents of shared leadership in the police. The results expand on the literature on transformational leadership by highlighting transformational leaders’ role as “SuperLeaders” in supporting shared leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Team leadership
  • Goal clarity