پیش بینی اهمال‌کاری کارکنان فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای سرمایة اجتماعی با نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی روابط بین سرمایة اجتماعی با فرسودگی شغلی و اهمال‌کاری نیروی پلیس در کلانتری‌های شرق استان تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش همة کارکنان شاغل فرماندهی انتظامی ویژة شرق تهران در سال ۱۳۹۳ به تعداد 1980 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است و بر اساس جدول مورگان ۳۱۹ نفر حجم نهایی نمونه را تشکیل داده است. ۳۲۰ پرسش‌نامه بین کارکنان توزیع گردید؛ پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها ۲۸۷ پرسش‌نامه عودت داده شد و نهایتاً تعداد نمونه به ۲۷۶ نفر تقلیل یافت. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSSنسخه 21 و نرم‌افزار روابط خطی ساختاری(LISREL) نسخة 54/8 استفاده شد. شاخص‌های توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد. روابط فرضی ساختاری با الگوی معادلات ساختاری آزموده شد.
یافته‌ها نشان می‌دهد سرمایة اجتماعی بر فرسودگی شغلی اثر ساختاری منفی دارد. همچنین رابطه‌ای معنادار در سطح خطای 05/0 بین دو متغیر سرمایة اجتماعی و اهمال‌کاری کارکنان وجود دارد. رابطة سرمایة اجتماعی با اهمال‌کاری کارکنان از طریق متغیر واسطه‌ای فرسودگی شغلی بررسی شد که آمارة تی آن برابر 809/2- و همچنین ضریب استاندارد آن برابر 065/0- به دست آمد و وجود رابطة منفی و معنادار تأیید می‌شود. رابطة فرسودگی شغلی با اهمال‌کاری کارکنان بررسی شد که آمارة تی برابر 07/5 و ضریب استاندارد 23/0 نشان داد که بین آن‌ها رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد. هر اندازه که سرمایة اجتماعی کارکنان سازمان انتظامی بیشتر باشد، میزان اهمال‌کاری و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان کمتر می‌شود و هر چه اندازة فرسودگی شغلی در سازمان نیروی انتظامی افزایش پیدا کند میزان اهمال‌کاری کارکنان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting personnel procrastination at east Tehran police command based on social capital and mediating role of occupational burnout

نویسندگان [English]

  • mahdi hoseinzadeh 1
  • Ali akbar aminbeidokhti 2
  • Hossein Balochi 2
  • majid nematolahi
  • rasul alijani 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the relationship social capital and occupational burnout and personnel procrastination at east Tehran police stations. The research method is descriptive correlational. The statistical population is all employees of the east Tehran police command in the year 1393, consisting of 1980 full time employees. The sampling method is cluster sampling and 319 individual was selected as the final sample using Morgan table. 320 questionnaires were distributed among the employees; after collecting the questionnaires, 287 questionnaires were returned and, finally, the sample size was decreased to 276 individual. Statistical package was used to analyze the data and the version number 21 and the linear structural relations version 8/54 was used to analyze the social science data. The descriptive indices include mean, standard deviation and correlation coefficient. The hypothesized relations were tested by structural equation.
The findings show that social capital has negative structural effect on personnel procrastination. Moreover, there is a meaningful relationship between the variables of social capital and personnel procrastination with standard error of measurement of 05. The relationship between social capital and personnel procrastination of employee was examined through the mediating variable of occupational burnout and the calculated T-value was -2.809, as well as, the standard coefficient was estimated as -0.065 which confirms the existence of a negative relationship. The relationship between occupational burnout and personnel procrastination was investigated according which the T-value was calculated as 5.07 and standard coefficient was estimated as .23 showing that there is a meaningful and positive relationship between these variables. Accordingly, the more is the social capital among the employees of Iran’s police, the less will be the their procrastination and occupational burnout; and to the extent that occupational burnout increases in Iran’s police organization, the personnel procrastination also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • procrastination
  • occupational burout
  • depersonalization
  • Iran’s police