نقش سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت بر نوآوری در امور خدماتی (نمونه‌پژوهی: پلیس+10)

نویسندگان

1 برون سازمانی

2 درون سازمانی

چکیده

سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پیشرفت‌ها و تحولات چشمگیر محیط متغیر کنونی است. در این محیط، سازمان‌ها تلاش می‌کنند، به منظور استفاده از قابلیت‌های نوآوری خود و ایجاد مزیت رقابتی پایدار، سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت جامع‌تری طراحی کنند و به کار گیرند. در این مقاله به بررسی نقش سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت بر نوآوری در امور خدماتی پلیس +10 (که در اثربخشی سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت منعکس می‌شود) می‌پردازیم که الگوی ارزش‌های رقابتی آن را به صورت عملیاتی تعریف کرده است. الگوی ارزش‌های رقابتی چهار مکتب مختلف مدیریتی را به منظور اندازه‌گیری اثربخشی سامانه‌های اطلاعاتی ترکیب می‌کند: نظام باز، روابط انسانی، فرایند داخلی و الگوی منطقی. با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 186 کارمند پلیس +10 شهر تهران، الگوی ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی طراحی و برآورد شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مؤلفة روابط انسانی، که با ویژگی‌های ارتباط بین فردی، تصمیم‌گیری گروهی، همکاری تیمی و شخصی‌سازی توصیف می‌شود، مهم‌ترین عامل پیش‌بینی‌کنندة نوآوری در امور خدماتی است. بُعد الگوی عقلایی اثربخشی سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت بر اساس بهینه‌سازی، هدف‌گذاری و پیش‌بینی دارای تأثیری غیر مستقیم بر روابط انسانی از طریق عناصر نظام باز و فرایند داخلی است. دو مؤلفة دیگر اثربخشی سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت (نظام باز و فرایند داخلی) از طریق بُعد روابط انسانی ارتباطی غیر مستقیم با نوآوری در فعالیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of management information systems in innovation in public services (case study: the offices of police service + 10)

چکیده [English]

Management information systems are among the most important effective factors on the advancements and remarkable transformations in today’s changing environment. In such a changing environment, organizations try to design and use more comprehensive management information systems in order to make use of their innovation capabilities and create sustainable competitive advantage. In this study, we investigate the role of management information systems in innovation in the offices of police service + 10 (reflected in the effectiveness of management information systems), competing values framework of which is defined operationally. The competing values framework integrates four major management models to measure the effectiveness of the information systems: open systems model, human relations model, internal goal model and rational model. Using a sample of 186 staff at the offices of police service + 10 in Tehran province, the structural model has been designed and estimated by partial least squares regression analysis. The findings show that the human relations component of the competing values framework, characterized by interpersonal relations, collective decision making, team work and personalization, is the most important predictor of innovation in public services. Moreover, the dimension of rational model of the effectiveness of the management information systems based on optimization has an indirect effect on human relations through the elements of open systems and internal process. The other two components of the effective of management information systems (i.e. open systems and internal process) have indirect relationship with task innovation through the dimension of human relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Information Systems
  • competing value framework
  • task innovation
  • the offices of police service + 10