تحلیلی بر توسعة ساختار سازمانی و نقش آن در ارتقای بهره‌وری کارکنان ناجا از دیدگاه فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان مازندران)

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

در این پژوهش به بررسی نقش توسعة ساختار سازمانی بر بهره‌وری کارکنان ناجا از دیدگاه فرماندهان و مدیران می‌پردازیم. تحقیق، از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. این تحقیق، به لحاظ بررسی رابطة بین دو متغیر، تحقیق همبستگی نیز خوانده می‌شود. جامعة آماری شامل فرماندهان و مدیران ستادی و پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی استان مازندران و شهرستان‌های آن استان است. بر اساس فرمول کوکران، 214 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به مثابه نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامة استاندارد ساختار سازمانی (1998) و پرسش‌نامة استاندارد بهره‌وری است. پایایی سؤالات با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 0.97 و 0.83 سنجیده و تأیید شد. برای بیان توصیفی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون ضریب همبستگی رگرسـیون با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین ساختار سازمانی و بهره‌وری کارکنان رابطة معنادار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های ساختار سازمانی و بهره‌وری کارکنان رابطة معنادار وجود دارد که در این میان، بُعد رسمیت و بُعد پیچیدگی به ترتیب بیشترین و کمترین ضریب همبستگی را داشته‌اند. یعنی هر چه ساختار بیشتر متمرکز باشد، بهره‌وری آن کمتر است و هرچه ساختار از رسمیت بیشتری برخوردار باشد، بهره‌وری کمتری دارد و هرچه ساختار پیچیده‌تر باشد بهره‌وری کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of developing organizational structure and its role in increasing personnel efficiency from the viewpoint of commanders and managers (Case study: Mazandaran province disciplinary command)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Ahmadi Baladehi
  • Hoseen Javidan mehr
  • Mahdi Javanmard
چکیده [English]

In this research, we investigate the role of organizational structure development in Iran’s police personnel from the viewpoint of commanders and managers. This is an applied research by propose, and descriptive, survey research by data collection method. This is also a correlational research as it explores the relationship between two variables. The statistical population includes the commanders and managers in headquarters and specialized police departments of Mazandaran province disciplinary command. Based on the Cochran formula, 214 individual were selected through stratified random sampling technique as the sample. The data collection tools were the standard questionnaire of organizational structure (1998) and standard questionnaire of efficiency. Using the Cronbach’s Alpha coefficient formula, the reliability of the two sets of questions was estimated as 97% and 83% respectively. Also, descriptive statistics were used to describe and summarize features of the collected data, and the regression correlation coefficient using SPSS software package was used to interpret and analyze the information. The results indicate that there is a meaningful relationship between organizational structure and efficiency of the personnel. The obtained results also suggest that there is a meaningful relationship between the components of organizational structure and efficiency of the personnel, in which the dimensions of formality and complexity, respectively, have the highest and lowest correlation coefficients. That is, the more the structure is centralized, the less is the efficiency and the more the structure have formality, the less is the efficiency, and finally, the more the structure is complex, the less is the efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational structure
  • efficiency
  • personnel
  • commanders and managers
  • Mazandaran