اامکان‌سنجی استقرار نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری و راهکارهایی برای مدیریت مؤثر اجرای آن

نویسندگان

چکیده

نظام پیشنهادها نظامی مدون برای به‌کارگیری ایده‌های کارکنان و بهبود فعالیت‌های سازمانی است. با وجود این، استقرار آن بدون تدارک بسترهای زیرساختی لازم منفعت زیادی عاید سازمان نخواهد نمود. بر این اساس، هدف از این پژوهش امکان‌سنجی استقرار نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری در چارچوب ابعاد فنی، قانونی، اقتصادی، انسانی، فرهنگی و راهبردی است. جامعة مورد پژوهش کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری هستند. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است که در آن از ابزار پرسش‌نامة محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌‌ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. نوزده نشان می‌دهد که متغیرهای انسانی و فرهنگی در شرایطی مطلوب قرار دارد؛ ولی متغیرهای فنی، قانونی، اقتصادی و راهبردی وضعیتی مناسب ندارد. استقرار اثربخش نظام پیشنهادها در جامعة آماری مستلزم سرمایه‌گذاری هدف‌مند در متغیرهای فنی، قانونی، اقتصادی و راهبردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A feasibility study of establishing a suggestion system at the Shahid Sattari University of aeronautical engineering and guidelines for effective management of its implementation

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kheirandish
  • Ahmad Ali Rooholahi
چکیده [English]

Suggestion systems are cohesive systems to utilize input from employees and improve organizational activities. However, establishing these systems without the prerequisite infrastructural conditions won’t be beneficial to any organization. Accordingly, the purpose of this research is to conduct a feasibility study of establishing suggestion systems at the Shahid Sattari University of aeronautical engineering within the framework of technical, legal, economical, human, cultural and strategic dimensions. The statistical population consists of the faculty members and personnel at the Shahid Sattari University of aeronautical engineering. This is an applied research by propose, and descriptive research by data collection method, in which a researcher-made questionnaire is used to collect data. The obtained results from the S.PSS software package indicate that the human and cultural variables are in desirable conditions; however, the technical, legal, economical and strategic variables don’t have appropriate conditions. Therefore, establishing effective suggestion systems in the statistical population requires targeted investments in the technical, legal, economical, and strategic variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suggestion systems
  • technical dimension
  • legal dimension
  • economical dimension
  • cultural dimension
  • human dimension strategic dimension