الگوی محیط‌شناسی ناجا؛ بررسی امکان و احتمال دست‌یابی به الگوی جامع

نویسندگان

1 ناجا

2 درون سازمانی

چکیده

در این پژوهش، با درک ضرورت تبیین الگوی محیط‌شناسی مطلوب برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به واکاوی در علوم متنوع و رشته‌های متکثر پرداخته‌ایم. هدف اصلی از مقاله این است که، با بررسی خرده‌نظریه‌ها و تفکرات برخی از اندیشمندان حوزة راهبردی، به الگویی متناسب در حوزة محیط‌شناسی بخش دفاع و امنیت یعنی نیروهای مسلح بالاخص در بخش امنیت -که از وظایف خاص نیروی انتظامی است- دست یابیم تا با این رویکرد بتوان آیندة ناجا را در بستری مناسب با استفاده از ابزاری مؤثر، به نام آینده‌پژوهی، معماری کرد و افق‌های سالانه را در این الگو تعیین نمود. ایجاد و حفظ امنیت از مسیر راهبردهای تبیین شده در معماری ناجا از مهم‌ترین ثمرات تثبیت این الگو است. از عمدة پیامدهای اصلی این الگو اصلاح وضعیت موجود به منظور مقدمه‌ای برای رسیدن به وضعیت مطلوب از مسیر بررسی پیشران‌ها، روندها و آمایش سرزمینی است. در بررسی با رویکرد توصیفی-تحلیلی چارچوب‌هایی شناخته شده و یا محقق‌ساخته را معرفی نمودیم که می‌توان به شش الگوی محیط‌شناسی، موضوع پایه، مأموریت/ کارکرد، ساختار/ کارگزار، تعامل/ تقابل، سطح تحلیل و نهادگرا اشاره کرد. در نهایت چارچوبی بدیل با عنوان الگوی سه بعدی (مکان/ زمان/ زمینه) را با در نظر گرفتن ماهیت امر امنیت‌بخشی، نظم‌بخشی و خدمات انتظامی در جامعه و روندهای پیش روی آیندة دانش بشری برای الگوی مطلوب محیط‌شناسی ناجا پیشنهاد کرده‌ایم. این پژوهش اولین اقدام علمی برای رسیدن به الگویی متناسب با ذات و ماهیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و تا رسیدن به الگویی جامع و پویا که بتواند همة مقتضیات را در نظر بگیرد راهی سخت در پیش خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s police Environment Scanning; an investigation of possibility and probability of achieving a Comprehensive design

نویسندگان [English]

  • mohammad ghasri 1
  • iraj faraji 1
  • Hoosein Darjani 2
چکیده [English]

In this research, having recognized the necessity of describing a desirable environmental scanning model for Iran’s police’s, we have made an analysis of a variety of sciences and numerous disciplines. The main goal of this research is to develop an appropriate environmental scanning model in the area of national security and defense i. e. military forces, particularly law enforcement – which is the primary role of police – so as to develop the enterprise architecture of Iran’s police by this approach in an appropriate context using an effective tool, called futures studies, and describe annual horizon of Iran’s police. Establishing and maintaining security through described strategies in the enterprise architecture of Iran’s police is of the most important benefits of this model. Moreover, making an improvement in the status quo as the first step in achieving the desirable situation through spatial planning and examining driving forces and trends is among the major consequences of this model. The identified or researcher-made frameworks were introduced through descriptive analytic approach that can be defined as six environment scanning models including the basic issue, mission/function, structure/agent, interaction/contrast, analysis and institution oriented levels. Finally, an alternative framework with three dimensional titles (place/time/context) was proposed for the desired environment scanning for Iran’s police by considering the nature of securitization, order maintenance, and policing services in sociality and futures studies progress trend. This is the first practical attempt at achieving a model suitable to the nature and identity of Iran’s police; however, we have a long way to go before achieving a comprehensive and dynamic model that takes into account all the requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Environment
  • Environment Scanning
  • Iran’s police
  • three dimension model (place/time/context)