کارنامه یگانی

نویسنده

چکیده

چگونگی ارزیابی عملکرد سازمانها همواره دغدغه مدیران ارشد سازمان می باشد
و مدیران در این راستا از تجارب عملی گذشته گرفته تا رویکردهای علمی و
تئوریک نوین تمامی هم و غم خود را معطوف بکارگیری بهترین شاخص ها برای
ارزیابی بهینه عملکرد سازمان مربوطه نموده اند چرا که شاخص های مطلوب متعدد
می توانند افراد و تیمها (رده های سازمانی) را قادر سازند تا تعریف کنند که چه کاری
را باید خوب انجام دهند تا به تحقق اهداف سطح بالا کمک کنند.

کلیدواژه‌ها