بهره وری در نیروی پلیس سنگاپور

نویسنده

چکیده

بهره وری پلیس از جمله دغدغه خاطرهای فرماندهان و مدیران سازمانهای پلیسی در سراسر دنیا می باشد. این موضوع در پی کشف حقیقت همیشه موجود عدم تناسب انتظارات و مأموریتهای این سازمانها با توانمندیها و منابع و قابلیتهای آنان است. بدین ترتیب افزایش بهره وری از منابع در چنین سازمانهائی ضرورتی روز افزون تلقی می شود. سابقه اقدامات سازمانهای پلیسی در این باره متفاوت بوده و هر کدام رویکردی نسبتاً متفاوت با دیگر سازمانهای مشابه داشته اند. یکی از این سازمانها، پلیس سنگاپور می باشد که با نگاهی ویژه به بهره وری نیروی انسانی برای ارتقاء بهره وری نیز تجربه خوبی کسب کرده است. این مقاله خلاصه ای از دستاوردهای این سازمان است.

کلیدواژه‌ها