نگاهی به مفاهیم و مبانی بهره وری

نویسنده

چکیده

بطور خلاصه و ساده می توان گفت بهره وری عبارتست از تجربه به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان برای ارتقاء سطح رفاه جامعه، و این امر حاصل نمی شود مگر در سایه اعمال مدیریت عالمانه و عابدانه و به دست مدیرانی که بر مسئولیت و رسالتهای خود در جهت راهبردی واحد تحت پوشش و سرپرستی شان صددرصد اشراف داشته باشند و به نقشی که بر عهده گرفته اند عشق ورزند و به عامل رقابت برای رسیدن به قله های کمال اعتقاد و اعتمادی کامل و وافر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها