ضرورت بکارگیری و پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن در سطح پاسخگویی و گزارشگری مالی برای استفاده در بخش عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

چکیده

در بین تمامی عواملی که می‌توانند به‌نحوی بر عملکرد یک سازمان تأثیرگذار باشند، روش حسابداری بکارگرفته شده توسط سیستم‌مالی آن سازمان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. حسابداری در دنیای پیچیده امروز به‌عنوان اولین لازمه تشکیل هر سازمان، نهاد و واحد اقتصادی، نقش درخور ملاحظه‌ای در ارائه صحیح اطلاعات، گزارشگری صورت‌ها‌ مالی و به تبع آن ایفای هر چه بهتر مسئولیت پاسخگویی خواهد داشت، و توجه به ایفای نقش صحیح و به‌موقع آن، استفاده از مبنای‌تعهدی را ضروری نشان می‌دهد و همین دلایل باعث گردیده که تلاش‌های فراوانی برای بکارگیری مبنای مناسب در حسابداری‌بخش‌عمومی صورت گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع تئوریک و مطالب موجود در این زمینه نیز با تحلیل استدلال‌های نگارنده نگارش‌یافته است. نتایج پژوهش مؤید آن است که بخش‌عمومی از شرایط لازم برای بکارگیری و پیاده‌سازی نظام‌حسابداری‌تعهدی برخوردار می‌باشد؛ بر همین وفق، تغییر نظام‌مالی و پیاده‌سازی مبنای‌تعهدی در بخش‌عمومی به‌طور اساسی و بنیادی تأثیر زیادی بر ارتقاء و اجرای صحیح و مطلوب برنامه‌های مورد نظر در تمام مراحل اجرایی را میسر و موجب تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص‌منابع، افزایش پاسخگویی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی در بخش‌عمومی می‌شود. با توجه به ضرورت استفاده از حسابداری‌تعهدی در بخش‌عمومی به‌نظر می‌رسد که این بخش می‌تواند برای ایجاد تحول در عرصه حسابداری با استفاده از علم و دانش حسابداری و مالی پیشقدم باشد، تا از این طریق راهی جهت تسرّی آن به سایر بخش‌های عمومی گشوده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The need to use and implement accrual accounting in the public sector and evaluate it at the level of financial accountability and reporting for use in the public sector of Iran

نویسنده [English]

  • Vahid Zabihollahnezhad
چکیده [English]

Among all the factors that can affect the performance of an organization in some way, the accounting method used by the financial system of that organization has a special place.Accounting in today's complex world, as the first requirement for the formation of any organization,institution and economic unit, will play a significant role in providing accurate information,reporting financial statements and, consequently,better accountability,and paying attention to playing the right role and Timely,it is necessary to use the accrual basis and these reasons have led to many efforts to use the appropriate basis in public sector accounting.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of the type of research, which has been written using theoretical sources and materials in this field by analyzing the author's arguments.The results of the research confirm that the public sector has the necessary conditions to use and implement the accrual accounting system;Accordingly, changing the financial system and implementing the accrual basis in the public sector will have a major impact on the promotion and proper implementation of programs in all stages of implementation and provide more useful information to improve resource allocation, increase accountability,And create awareness of the economic effects on the public sector.Considering the necessity of using accrual accounting in the public sector,it seems that this sector can be a pioneer in creating a change in the field of accounting by using accounting and financial science and knowledge, in order to open a way for it to spread to other public sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash and accrual accounting
  • Public Sector Accounting
  • accounting standards
  • public sector financial reporting
  • Accountability