تدوین معیارها و شاخص های تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای مدل اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی

3 استادیار دانشگاه سمنان

4 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآیند ها و نتایج حاصل از این فرآیند ها است. پلیس پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین پلیس های تخصصی ناجا، وظیفه ی برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از جرائم را بر عهده دارد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین معیارها و شاخص های تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری بر مبنای مدل اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می باشد.
روش شناسی: به منظور نیل به هدف پژوهش، رویکرد پژوهش کیفی و روش دلفی و تحلیل محتوا به کار گرفته شد. با مراجعه به اسناد و پژوهش های پیشین، مهمترین شاخص های مدل تعالی سازمانی پلیس پیشگیری شناسایی و کدگذاری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و روسای پلیس پیشگیری فرماندهی ویژه شرق استان تهران که در سال 96-95 مشغول به خدمت بودند، می باشد. از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، 48 تن از فرماندهان و روسای پلیس پیشگیری ویژه شرق استان تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
یافته ها: بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های انجام شده، ابعاد تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری شناسایی شد که دارای 11 معیار، شامل 7 معیار توانمندساز مشتمل بر 68 شاخص و 4 معیار نتایج مشتمل بر 26 شاخص است.
نتیجه گیری: حاصل یافته‌های پژوهش، الگوی بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری است که با ساختار و شرایط موجود در آن تناسب دارد و می تواند در بررسی میزان تعالی سازمانی پلیس پیشگیری به عنوان یک مدل خود ارزیابی عمل میکند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaboration of Criteria and Organizational Excellence in Police Prevention of Special Enforcement Command in East of Tehran Based on European Quality Management Model (EFQM)

نویسندگان [English]

  • mahdi hoseinzadeh 1
  • aliakbar aminbeidokhti 2
  • alimohammad rezaei 3
  • saeed farahbakhsh 4
1 intro
2 Professor of Education Department of Semnan University
3 Assistant Professor of Psychology, Semnan University
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Lorestan University
چکیده [English]

Abstract
Background and Purpose: Military and defense organizations, including the police, have moved towards growth and excellence in accordance with their missions and goals and appropriate to organizational dimensions. According the critical task and the important role that police play in the country, it is necessary, like other organizations, to continually improve its organizational performance and excellence.The aim of this study is Elaboration of Criteria and Organizational Excellence in Police Prevention Based on European Quality Management Model (EFQM).
Methodology:In order to achieve this goal, qualitative research approach and Delphi method and content analysis were used. Referring to documents and researches, the most important indicators of the organizational excellence in the preventive police were identified and coded. The population of the study consisted of commanders and police chiefs of East of the Tehran state’s Special Police Command who served during the years 2016-2017. 48 commanders and police chiefs of East of the Tehran state’s Special Police Command were selected as samples, through purposive and snowball sampling.
Findings: Based on library studies and interviews, quality management dimensions were identified in the Preventive Police, which has 11 criteria, including 7 enabler criteria including 68 indicators and 4 results criteria including 26 indicators.
Conclusion: The results of this study are the native patern of organizational excellence in the prevention police that is appropriate to the its existing structure and circumstances, and can act as a self-assessment model in assessing the degree of police excellence prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational excellence
  • prevention police
  • Quality Management
  • EFQM Model