بررسی مبانی و ابعاد نظری کنترل راهبردی (با رویکردی تحلیلی به الگوهای کنترل راهبردی)

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف تبیین نظری مبانی نظری و ابعاد کنترل راهبردی نگاشته شده است. کنترل راهبردی را می‌توان رویکرد غالب برای هر سازمانی دانست که به دنبال برنامه‌ریزی راهبردی از تدوین تا اجراست. کنترل راهبردی، با اعمال نظارت همه‌جانبه و در تمام مراحل فعالیت، به مثابه واسطه‌ای برای موفقیت عمل می‌کند. تحقّق کنترل راهبردی در هر سازمانی به معنای جلوگیری حداکثری از وقوع بحرا ، بر مبنای قاعدۀ «بهتر بودن پیشگیری از درمان،» است. همچنین اصلاح سریع انحرافات و متوجه کردن مدیران و راهبردنویس‌ها به جوانب گوناگون مقولاتی است که در کنترل راهبردی برای آن برنامه‌ریزی می‌شود. ویژگی عمدۀ کنترل راهبردی نگاه همه‌جانبه و جامعی است که در محیط کنترل‌شده ایجاد می‌کند. بر اساس این مبنای فکری، در این مقاله رویکرد کنترل راهبردی به مثابه رویکرد مهم سازمان‌ها بررسی و الگوهای کنترل راهبردی تحلیل شد. روش تحقیق بر مبنای رویکردی نظری با مبنای کیفی بود که به صورت چندوجهی موضوع مورد نظر را بررسی می‌کرد. نتایج حاصل به این مطلب منتهی شد که کنترل راهبردی، به مثابه رویکردی غالب، موجب سلامت نظام سازمانی و مدیریتی هر نهادی است که می‌خواهد در هر مقوله‌ای، اولاً، از وقوع بحران و ایجاد ضعف در داخل و تهدید در محیط خارجی جلوگیری کند؛ ثانیاً، می‌خواهد به‌سرعت با انحرافات ایجاد شده روبه‌رو شود و از دل هر تهدیدی فرصتی ایجاد کند؛ دیگر اینکه انتخاب الگوی صحیح کنترل راهبردیْ بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی از الگوهایی تحلیلی موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Basis and Theoretical Dimensions of Strategic Control (Through Analytical Approach to Strategic Control Models)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tabibi
  • Mohammad Sheta Dad Far
چکیده [English]

The purpose of this article is to define the basis and theoretical dimensions of strategic control. Strategic control is assumed to be the dominant approach in any organization that follows strategic planning from formulation to execution. Strategic control through holistic supervision and in all stage of practice acted as means for success. Realization of Strategic control in any organization means the maxima prevention of crisis occurring based on maxim of prevention is better than treatment. Also quick emendation of aberrations and reminding managers and planners to different dimensions are issues that planned for in strategic control. The main characteristic of strategic control is the holistic and comprehensive outlook it created in the controlled environment. Based on this thinking, in this article the strategic control approach as the organizations main approach was studied and strategic control models were analyzed. The research method was based on theoretical and qualitative approach and the issue was studied multi dimensionally. The results indicated that strategic control as the dominant approach leads to management and organizational system health of any entity interested in any issue. First prevention of crises occurring and creation of internal weakness and threat in external environment; second quickly encounter with created aberration and create opportunity out of any threats. Furthermore the selection of proper model of strategic control is the use of combined approach out of current analytical models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control
  • Model Analysis
  • Governmental Organizations