بررسی تاثیر امنیت شغلی بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق بر آن است تا به بررسی تاثیر امنیت شغلی بر اقتصاد مقاومتی در محیط یک سازمان نظامی بپردازد. این تحقیق از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد و نمونه آماری شامل 95 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. در این تحقیق پس از بررسی مدل های مختلف امنیت شغلی و استخراج مولفه‌های آن، مولفه‌ها مطابق با شرایط سازمانی جامعه مورد بررسی بومی سازی و در قالب ابعاد مختلف امنیت شغلی طبقه بندی گردید و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمع آوری و با به‌کارگیری آزمون تی برای یک نمونه، از فرآیند تحلیل شبکه(ANP)که در آن تعاملات سیستماتیک میان معیارها وجود دارد برای رتبه بندی عوامل و از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری(DEMATEL) برای تعیین جهت روابط میان معیارها در جامعه هدف استفاده شده است. داده‌های تحقیق تایید و رتبه بندی شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که همه مولفه های امنیت شغلی از جمله محیط و فضای کار، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی، اطمینان خاطر کارکنان، عوامل مدیریتی و عوامل شغلی بر اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار است و می توان نتیجه گرفت که امنیت شغلی کارکنان بر اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از اجرای روش ترکیبی DEMATEL و ANP حاکی از آن است که رضایت شغلی کارکنان دارای بیشترین تاثیر و عوامل مدیریتی دارای کمترین تاثیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effect of Job Security on Resistance Economy

نویسنده [English]

  • milad aghaee
چکیده [English]

This research aims to consider the effects of job security on resistance economy in the environment of a military organization. This is a field-descriptive research from the point of method and practical from the point of goal. The population of this research encompasses all managers and prime specialists and the statistical sample includes 95 by random sampling. After consideration of different models in job security and excavation of its factors, they aboriginized based on organizational conditions and categorized into different dimensions of job security. Then the information gathered by researcher made questioner and analyzed by one-sample T-test for confirmation and Freedman test for ranking. The results showed that all factors of job security such as environment and atmosphere of work, employee empowerment, job satisfaction, employee's mind certainty, managerial factors and job factors effect on resistance economy. So, we can conclude that employee job security effects on resistance economy. The results from Freedman test also showed that employee job satisfaction is the most effective and managerial factors is the least effective factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Job Security
  • resistance economy
  • Employee