طراحی مدل بلوغ فرایندهای کلانتری‌های ناجا با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سازمان‌ها برای موفقیت، کسب رضایت ذی‌نفعان و حفظ بقای خود باید با محور قراردادن فرایندهای سازمانی، در راستای بهبود مستمر فرایندها تلاش کنند. مدل‌های بلوغ فرایندهای سازمانی، مدل‌هایی هستند که درراستای ارزیابی و بهبود فرایند سازمانی توسعه داده شده‌اند. مدل بلوغ قابلیت یکپارچه، مدلی است بنیادین که برای سنجش میزان بلوغ سازمان‌ها به کار می‌رود و با به‌کارگیری دانش و تجارب در مدیریت فرایندها و با تکیه بر این اصل که «کیفیت سیستم یا محصول متأثر از فرایندی است که در توسعه و نگهداری آن به کار رفته است»، ایجاد شده است. هدف این مقاله، ارائه مدلی برای ارزیابی سطح بلوغ فرایندهای کلانتری‌هاست که براساس آن بتوان درباره سطح بلوغ و اقدامات اصلاحی موردنیاز تصمیم‌گیری کرد. برای این منظور، پس از شناسایی فرایندهای سازمانی در کلانتری‌های منتخب ناجا و بررسی وضعیت موجود آنها و نیز با مدل‌برداری از مدل CMMI، مدل بلوغ قابلیت یکپارچه برای فرایندهای سازمانی کلانتری‌های ناجا توسعه داده شده است. مدل ارائه‌شده در این مقاله، مبنایی برای ارزیابی سطح بلوغ فرایندهای کلانتری‌های ناجا خواهد بود که براساس آن می‌توان نقاط ضعف و قوت فرایندها و اقدام‌ها و در نتیجه، کلانتری‌ها را نیز شناسایی کرده و براساس آن، راه‌کارهایی برای بهبود پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Process Maturity Level for Iran’ Police Using CMMI

نویسندگان [English]

  • majid khedmati
  • Masoud Bagheri
چکیده [English]

The organizations need to continuously improve their processes so that they can succeed, increase their customers’ satisfaction, and survive. The process maturity models of organizations are models developed to assess and improve organizational process. In order that an organization can continuously improve, it is essential to focus on its maturity in personnel, process and organizational levels. The integrity maturity model is a fundamental model used to assess an organization’s maturity level. This model, based on the principle that “the system or a product’s quality is influenced by the process used in its development and maintenance”, is developed through reviewing all the knowledge and experiences gained from processes management. Organizations can advance with this model toward improvement of their processes and fulfillment of goals. In this paper, the concept of integrity maturity model is first reviewed; then, following indentifying organizational processes in the selected NAJA police stations and an examination of their statues que, the integrity maturity model for organizational process of the police stations was developed. The presented model in this paper can be regarded as a criterion to assess the maturity levels of process in the selected police stations, based on which the weakness and strengths of the organization can be identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational processes
  • integrity maturity model
  • Police Stations