ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی در سازمان های ایران با رویکرد DANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از چالش های سازمان ها در شرایط پویا،پیچیده و رقابتی امروز پدیده تنبلی سازمانی می باشد.اهمال و سستی کارکنان در انجام وظایف خود به صورت جمعی معضلی است که سازمان های ایرانی بیش از گذشته با آن مواجه هستند.در پژوهش حاضر هدف،ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی و اولویت بندی موثرترین عوامل تنبلی سازمانی در سازمان های ایران می باشد.به این منظور با مطالعه ادبیات پژوهشی و پس از اعتبار سنجی به روش دلفی فازی از نظر 20 تن از خبرگان استفاده و 4 بعد و 15 مولفه شناسایی شدند. انتخاب خبرگان به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در مرحله بعد با استفاده از ترکیب فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل ( DANP) و به کمک نرم افزار متلب تمامی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین ابعاد و مولفه ها محاسبه گردید الگوی نهایی تنبلی سازمانی ارایه گردید سپس بر مبنای ضریب اهمیت رتبه بندی ابعاد تعیین شد:عوامل سازمانی،عوامل مدیریتی،عوامل فردی،عوامل محیطی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Indigenous Pattern of Organizational laziness in Iranian organizations with the approach of the DANP

نویسندگان [English]

  • mohammad mohammad zaheri
  • reza sepahvand
  • mohammad hakak
چکیده [English]

One of the challenges facing organizations in a dynamic, complex and competitive situation today is the phenomenon of organizational laziness. The weakness and weakness of employees in performing their duties collectively is a problem that the Iranian organization faces more than before. In the present research, the goal is to provide The native model of organizational laziness and prioritization are the most effective causes of organizational laziness in Iran's organizations. For this purpose, 20 research experts used the research literature and after validation by using Delphi fuzzy method, and 4 dimensions and 15 components were identified. Selection of experts was done purposefully and with snowball method. In the next step, using the combination of Dematel and network analysis process,(DANP), and using MATLAB software, all direct and indirect relationships between dimensions and components were calculated. The final model of organizational laziness was presented and then based on the importance of ranking the dimensions of determination : Organizational factors, Management factors, Individual factors, Environmental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational laziness
  • Indigenous pattern
  • Fuzzy Delphi
  • Danp
  • MATLAB