بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در ناجا

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در ناجا می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان مازندران تشکیل می‌دهد. نمونه آماری شامل 219 نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روش میدانی انجام گردید. به این منظور از پرسش‌نامه استاندارد ساختار سازمانی و از پرسش‌نامه استاندارد چابکی سازمانی استفاده گردید. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ به ترتیب 0/808 و 0/868 مورد سنجش و تایید قرار گرفت. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی(آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، رگرسیون و فریدمن) تحلیل شده‌اند. نتایج تحلیل آماری با استفاده ضریب همبستگی اسپیرمن بیانگر تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی می‌باشد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تأثیر بر ساختار سازمانی به ترتیب انعطاف پذیری، شایستگی، پاسخ گوئی و سرعت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Structure on Organizational Agility in NAJA

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Ahmadi Baladehi 1
  • Ezatolah Babaei Kachhebi 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational structure on organizational agility in NAJA. This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method it is a descriptive-survey research type. The statistical population consists of staff of Police Command Officer of Mazandaran province. The statistical sample included 219 people selected by simple random sampling. Data collection was done using field method. A standard organizational structure questionnaire and organizational agility questionnaire were used for this purpose. The reliability of the questions using the Cronbach's alpha formula was 808.0 and 0.868, respectively. Data were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential methods (Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, regression, and Friedman test). The results of statistical analysis using Spearman correlation coefficient show the effect of organizational structure on organizational agility. According to the results of Friedman test, the greatest impact on organizational structure is flexibility, competence, response and speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational structure
  • Organizational Agility
  • Naja
  • Mazandaran