تأثیر مدیریت راهبردی بر حوزه‌های عملکردی یک سازمان آموزشی- انتظامی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا)

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

مدیریت راهبردی به‌معنای توانایی پیش‌بینی و تجسم آینده، حفظ انعطاف‌پذیری، تفکر راهبردی و پی‌ریزی تغییراتی است که باعث تحقق مزیت رقابتی برای سازمان در آینده خواهد شد. این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین تأثیر مدیریت راهبردی بر عملکرد یک سازمان آموزشی– انتظامی طراحی و اجرا شد. برای این منظور چهار بُعد از ابعاد مدیریت راهبردی مبتنی‌بر الگوی دیویس و چهار بُعد از حوزه‌های عملکردی یک سازمان مبتنی‌بر الگوی چریدس با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای استخراج تا روابط میان متغیرهای آنها تحلیل آماری شود. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای میان جامعه آماری متشکل از کارکنان و افسران آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا توزیع شد و داده‌های حاصل از پاسخ‌های جامعه آماری با استفاده از تحلیل رگرسیونی چندگانه، مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد چهار حوزه عملکردی فناوری اطلاعات، منابع انسانی، بازاریابی داخلی و کیفیت تحت‌تأثیر مدیریت راهبردی است. به بیان دیگر، سازمان آموزشی باید برای پیاده‌سازی راهبردها و بهبود عملکرد، ابعاد مختلف مدیریت راهبردی را به شاخص‌های کلیدی عملکرد پیوند دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Strategic Management on Outsourcing in Military Organizations, a Perspective of Long Term Future

نویسنده [English]

  • Gholamreza Amini Khiabani
چکیده [English]

Strategic Management (LS), causes competitive advantage for organizations in the future throughout forecasting and predictability, flexibility, strategic thinking, and continuous changing. On the other hand, the technology based world has created a new approach for the military organizations for strategic planning, work accelerations by means of outsourcing to create value for the stakeholders. To this end, an examination of strategic management effects on outsourcing in military organizations with the aim of performance improvement in the future would be valued. In this regard, data was collected through a questionnaire distributed among the target population including staff and officers in Shahid Chamran Scientific Military School. The result showed that the most parameters of strategic leadership are in positive and meaningful statistical relationship with outsourcing in military organizations. It is also predictable the finding of this research leads to a new vision of strategic and effective management and organization performance improvement in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military organizations
  • Multiple regression
  • Outsourcing
  • Strategic management
  • Shahid Chamran Scientific Military School